ประวัติการศึกษา นายส่งสุข ปาระแก้ว ในประเทศไทย

อนุบาล 1-2

โรงเรียนศรีหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

อนุบาล 3

โรงเรียนหนองบัววิทยายน (ว.ย.) อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันใช้ตัวย่อว่า น.บ.ว.)

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนหนองบัววิทยายน (น.บ.ว.) อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (น.พ.) อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คณิตศาสตร์

สถาบันราชภัฏเลย (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันราชภัฏเลย (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ประวัติการศึกษา นายส่งสุข ปาระแก้ว ในประเทศออสเตรเลีย

Certificate III in Business

Australian Language Schools (ALS)

Certificate IV in Commercial Cookery

Queensland Academy of Technology (QAT)


ประสบการณ์การทำงาน นายส่งสุข ปาระแก้ว

โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา (2538-2538)

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ตำแหน่ง ครู สอนอนุบาล

สถาบันราชภัฏเลย (2542-2542)ต้นปี

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายทะเบียน

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย (2542-2542)ปลายปี

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ตำแหน่ง ครู สอนคณิตศาสตร์ ปวช.1 และ ปวส.1

โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์ (2543-2544)

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง ครู สอนคณิตศาสตร์ ม.4, 5, 6

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ศรีล้านช้าง (2544-2545)

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง อาจารย์ สอนสถิติ ปี 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัณฑิตวิทยาลัย (2545-2546)

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง นักวิชาการ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย (2547-2548)

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง ครู สอนคณิตศาสตร์ ม.1, 2, 3 และ ลูกเสือ ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง (2548-2551)

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำแหน่ง ครู คศ.1 สอน ป.4 ทุกวิชา และคอมพิวเตอร์ ม.1, 2, 3 และลูกเสือมัธยมต้น

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ (2551-2552)

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำแหน่ง ครู คศ.1 สอนคณิตศาสตร์ ม.4, 5, 6 และลูกเสือ ม.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน (2552-2555)

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง อาจารย์ สอน ปี 2, 3, 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ