songsook.c m

ชื่อ ส่งสุข ปาระแก้ว Songsook Parakaew

ชื่อเล่น จอห์นสัน Johnson

แม่ตั้งชื่อเล่นว่า จอห์นสัน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1977(พ.ศ.2520) เพราะสมัยนั่นมีแป้งแคร์พึ่งเปิดตัวใหม่ แม่ทดลองใช้แต่ผมแพ้ แม่จึงกลับมาใช้ Johnson&Johnson ตั้งแต่นั้นมาจึงได้ชื่อเล่นนี้มา คนที่เรียกผมจอห์นสันส่วนใหญ่จะเป็นน้ากับอา เพื่อน ๆ ที่เรียนอนุบาล นอกนั่นก็เรียกว่า จอห์น ธรรมดา ถึงแม้จะชื่อเล่นเป็นฝรั่งแต่ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษ มาอยู่ต่างประเทศทำให้เก่งภาษาขึ้นมาก เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 5 ชอบมาก แต่เพราะครูจึงทำให้ไม่ชอบภาษาอังกฤษเพราะครูใส่ใจคนที่ไปเรียนพิเศษกับครูที่บ้านมากกว่าคนที่เรียนให้ห้องที่โรงเรียน เคยติดศูนย์ภาษาอักกฤษด้วย มาเรียน ปวช. ยิ่งไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ ยิ่งทำให้ลืมทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลย

ประวัติการศึกษา ในประเทศไทย

อนุบาล 1-2

โรงเรียนศรีหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

อนุบาล 3

โรงเรียนหนองบัววิทยายน (ว.ย.) อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันใช้ตัวย่อว่า น.บ.ว.)

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนหนองบัววิทยายน (น.บ.ว.) อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (น.พ.) อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คณิตศาสตร์

สถาบันราชภัฏเลย (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันราชภัฏเลย (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ประวัติการศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย

Certificate III in Business

Australian Language Schools (ALS)

Certificate IV in Commercial Cookery

Queensland Academy of Technology (QAT)

Diploma of Hospitality Management

Queensland Academy of Technology (QAT)


ประสบการณ์การทำงาน

โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา (2538-2538)

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ตำแหน่ง ครู สอนอนุบาล

สถาบันราชภัฏเลย (2542-2542)ต้นปี

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายทะเบียน

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย (2542-2542)ปลายปี

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ตำแหน่ง ครู สอนคณิตศาสตร์ ปวช.1 และ ปวส.1

โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์ (2543-2544)

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง ครู สอนคณิตศาสตร์ ม.4, 5, 6

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ศรีล้านช้าง (2544-2545)

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง อาจารย์ สอนสถิติ ปี 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัณฑิตวิทยาลัย (2545-2546)

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง นักวิชาการ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย (2547-2548)

อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตำแหน่ง ครู สอนคณิตศาสตร์ ม.1, 2, 3 และ ลูกเสือ ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง (2548-2551)

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำแหน่ง ครู คศ.1 สอน ป.4 ทุกวิชา และคอมพิวเตอร์ ม.1, 2, 3 และลูกเสือมัธยมต้น

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ (2551-2552)

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำแหน่ง ครู คศ.1 สอนคณิตศาสตร์ ม.4, 5, 6 และลูกเสือ ม.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน (2552-2555)

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง อาจารย์ สอน ปี 2, 3, 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันเป็น Chef ที่ประเทศออสเตรเลีย