ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : ส่งสุข ปาระแก้ว
ชื่อเล่น : จอห์นสัน
ที่อยู่เมืองไทย : 46 ม. 10 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
อีเมล : parakaew@gmail.com

คติประจำใจ
อย่ามีข้ออ้าง
อย่าสร้างนิสัยการต่อรอง
อย่ามองคนในแง่ร้าย
อย่าอายทำดี

การศึกษา
อนุบาล 1-2
โรงเรียนศรีหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

อนุบาล 3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน (ว.ย.) อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

ประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน (น.บ.ว.) อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (น.พ.) อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คณิตศาสตร์
สถาบันราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏเลย (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงาน
สถาบันราชภัฏเลย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย (2542-2542) ต้นปี
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ฝ่านทะเบียน)

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (2542-2542) ปลายปี
- ตำแหน่ง ครู สอนคณิตศาสตร์ ปวช.1 และ ปวส.1

โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดเลย (2543-2544)
- ตำแหน่ง ครู สอนคณิตศาสตร์ ม.4, 5, 6

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ศรีล้านช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย (2544-2545)
- ตำแหน่ง อาจารย์ สอนสถิติ ปี 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัณฑิตวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย (2545-2546)
- ตำแหน่ง นักวิชาการ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
อำเภอเมือง จังหวัดเลย (2547-2548)
- ตำแหน่ง ครู สอนคณิตศาสตร์ ม.1, 2, 3 และ ลูกเสือ ม.3

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2548-2551)
- ตำแหน่ง ครู คศ.1 สอน ป.4 ทุกวิชา และคอมพิวเตอร์ ม.1, 2, 3 และลูกเสือมัธยมต้น

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2551-2552)
- ตำแหน่ง ครู คศ.1 สอนคณิตศาสตร์ ม.4, 5, 6 และลูกเสือ ม.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (2552-2555)
- ตำแหน่ง อาจารย์ สอน ปี 2, 3, 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากรอบรม
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างโฮมเพจ
- บุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นเบื้องต้น (B.T.C)
- กระบวนการพัฒนาระบบการบริหารงานภายในสถานสึกษา เพื่อการใช้ Program ลดงานธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก
- โครงการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
- ฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษา
- สร้างโฮมเพจด้วยเทคโนโลยี CMS Wordpress
- การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใข้บนระบบเครือข่ายด้วย PHP
- เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
- การทำสื่อการสอนอย่างง่ายเพื่อใช้กับ Tablet
- การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการ Android
- การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการ iOS
- สร้างสื่อการสอนจากโปรแกรม Adobe Flash ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android

งานวิจัย
- การจําแนกประเภทข้อมูลโดยใช้เทคนิคโครงข่ายเคอร์เนล ฟัซซี่ เรเดียลเบซิสฟังก์ชัน (NCSEC 2007)
- การจําแนกประเภทข้อมูลโดยใช้เทคนิค Fuzzy Kernel Hyperball Perceptron (การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7)